14 بهمن 1391 , ساعت 07:29 ب.ظ

 چرا ارث مرد دو برابر ارث زن است ؟

 پرسش و پاسخ

 چرا ارث مرد دو برابر ارث زن است ؟

با اینکه ظاهراارث مرد دو برابرزن است اما با دقت بیشتر روشن می شود که از یک نظر ارث زنان دو برابر مردان می باشد !و این بخاطر حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است . 

توضیح اینکه اسلام وظائفی بر عهده مردان گذارده که با توجه به آن نیمی از درآمد مردان عملا خرج زنان می شود،درحالی که بر عهده زنان چیزی گذارده نشده است ،مرد باید هزینه زندگی همسر خود را طبق نیازمندی او ،از مسکن و پوشاک وخوراک وسایر لوازم بپردازد ،وهزینه زندگی فرزندان خردسال نیز بر عهده اوست،در حالی که زنان از هر گونه پرداخت هزینه ای حتی برای خودشان معاف هستند،بنابراین یک زن می تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند ونتیجه آن عملا چنین می شود که نیمی از درآمد مرد برای زن خرج می شود ،ونیمی برای خودش ،در حالی که سهم زن همچنان بحال خود باقی می ماند .

برای توضیح بیشتر به این مثال توجه کنید :فرض کنید مجموع ثروت های موجود دردنیا معادل 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث تدریجا درمیان زنان و مردان جهان (دختران وپسران )تقسیم می- گردد ،اکنون مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب کنیم ،می بینیم از این مبلغ20میلیارد سهم مردان ،و 10میلیارد سهم زنان است ،اما مطابق معمول ،زنان ازدواج می کنند ،و هزینه زندگی آنها بر دوش مردان خواهد بود وبه همین دلیل زنان می توانند 10میلیارد خود را پس انداز کنند ،ودربیست میلیارد سهم مردان ،عملا شریک خواهندبود ،زیرا درمورد آنها وفرزندان آنها نیز مصرف می شود .

بنابر این درواقع نیمی از سهم مردان که 10میلیارد می شود صرف زنان خواهد شد ،وبا اضافه کردن این مبلغ به 10 میلیارد که پس انداز کرده بودند ،مجموعا صاحب اختیار 20میلیارد دو سوم مجموع پول دنیا خواهند بود ،درحالی که مردان بیش از 10میلیارد عملا برای خود مصرف نمی کنند .

نتیجه اینکه سهم واقعی زنان ،از نظر مصرف وبهره برداری دو برابر سهم واقعی مردان است ،واین تفاوت بخاطر آن است که معمولا قدرت آنها برای تولید ثروت کمتر است ،واین یک نوع حمایت منطقی وعادلانه است که اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقیقی آنها را بیشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است .

اتفاقا با مراجعه به آثار اسلامی به این نکته پی می بریم که سؤال بالا از همان آغاز اسلام د راذهان مردم بوده وگاه بیگاه از پیشوایان اسلام دراین زمینه پرسش هایی می کردند ،وپاسخ هایی که از طرف پیشوایان  بزرگ (ائمه اهل بیت علیهم السلام ) به این سؤال داده شده غالبا به یک مضمون است،وآن اینکه «خداوند مخارج زندگی وپرداخت مهر را بر عهده مردان گذارده است به همین جهت سهم آنها را بیشتر قرار داده».               

در کتاب معانی الاخبار از امام علی بن موسی الرضا (ع)نقل شده که د رپاسخ این سؤال فرمود :«اینکه سهم زنان نصف سهم مردان از میراث است به خاطر آن است  که زن هنگامی که ازدواج می کند چیزی می گیرد ومرد ناچار است چیزی بدهد،به علاوه هزینه زندگی زنان بر دوش مردان است ،در حالی که زن د ربرابر هزینه زندگی مرد وخودش مسئولیتی ندارد » .

نویسنده سعیدجامی