14 بهمن 1391 , ساعت 08:11 ب.ظ

قال امام علی (ع) 

خداوندبزرگ،مومنی راکه دانشمندو فقیه وپارسا وفروتن وباحیا و دانا وخوش اخلاق و میانه رو وبا انصاف است دوست می دارد 

منبع البحار۸۷|۶ 

نویسنده جامی